O nas

W tym miejscu chciałabym przybliżyć sposób działania naszej Grupy. Chętnych zapraszam do lektury, co rozwieje ewentualne wątpliwości.


"Młodzi Młodym-pamięci Mikołaja Sobkowskiego"
jest Grupą Zadań OPP (Organizacją Pożytku Publicznego) nr 49 (nr ewid 12949) utworzoną na podstawie porozumienia z dnia 25 czerwca 2012 roku podpisanego pomiędzy Fundacją Dzieciom "Zdążyć z pomocą" a Moniką Sobkowską, pełniącą funkcję kierownika Grupy.

Grupa zobowiązuje się realizować następujące zadania wchodzące w zakres pożytku publicznego:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
7) promocji i organizacji wolontariatu.
Jako Grupa OPP może zbierać 1% podatku.
  • Wszystkie wpłaty na rzecz Grupy dokonywane są na rachunki bankowe Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą".
  • Wszystkie ponoszone wydatki przez Grupę Zadań wymagają akceptacji Prezesa Zarządu "Fundacji Dzieciom", zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa.
  • Raz w roku Grupa Zadań jest zobligowana do przestawienia Prezesowi "Fundacji Dzieciom" sprawozdania ze swojej działalności.
  • Grupa Zadań Młodzi Młodym może przyjmować inne osoby w poczet swoich członków za zgodą kierownika Grupy na podstawie złożonej Deklaracji Członkowskiej.
  • Grupa Zadań może przeprowadzać zbiórki publiczne za zgodą "Fundacji Dzieciom" zgodnie z przepisami prawa.

dane kontaktowe: mlodzi.mlodym@op.pl

Rachunek bankowy, na którym będą gromadzone środki pozyskane na realizację zadań grupy:
 17 1240 1037 1111 0010 1930 9939
wpłaty z dopiskiem:
12949 Młodzi Młodym- pamięci Mikołaja Sobkowskiego GZ OPP nr 49